How to optimise SCADA systems through Modbus gateway